ನೇಮಕಾತಿಗಳು

ನೇಮಕಾತಿಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ – ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತ – 2A -ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ – ಅಧಿಸೂಚನೆ

31/10/2019 31/01/2020 ನೋಟ (577 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ – 2A – ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

31/10/2019 31/01/2020 ನೋಟ (114 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ – ಅಧಿಸೂಚನೆ

23/10/2019 31/01/2020 ನೋಟ (627 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

23/10/2019 31/01/2020 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಡಕಛೇರಿಯ – ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

23/10/2019 31/01/2020 ನೋಟ (421 KB)
ಆರ್ಕೈವ್