ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ವೃತ್ತ, ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಮಕ, ಕೋಲಾರ