ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ - 563101


Pincode: 563101

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಮಕ, ಕೋಲಾರ - 563103


Pincode: 563103