ಶಾಲೆಗಳು

ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಶಾಲೆ

ತಮಕ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ