ಮುಚ್ಚಿ

ಫಾರ್ಮ್ 6 – ರೋಲ್ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ (ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ)

ಫಾರ್ಮ್ 6 – ರೋಲ್ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ (ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಫಾರ್ಮ್ 6 – ರೋಲ್ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ (ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ) 01/08/2018 ನೋಟ (87 KB)