ಮುಚ್ಚಿ

ಸದಸ್ಯರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್
2 ಶ್ರೀ. ಡಾ।। ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
3 ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಎಲ್
4 ಶ್ರೀ. ಇಂಚರ ಗೋವಿಂದರಾಜು
5 ಶ್ರೀ. ಚಿದಾನಂದ್ ಎಂ ಗೌಡ
6 ಶ್ರೀ. ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕೋಲಾರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ   –  

                                                                                                                          ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 

                                                                                                                          ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
8  
9  
10  
11  
12  

                                                                                                                          ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  

                                                                                                                          ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
20  
21  
22  
23  
24  
25  

                                                                                                                          ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
20  
21  
22  
23  
24