ಮುಚ್ಚಿ

ಸದಸ್ಯರು

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ – ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ #180, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳತೂರು ಕಾಲೋನಿ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಅಂಚೆ, – ಬೆಂಗಳೂರು – 560067  

 

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ಕ್ಷೇತ್ರ
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಕಂದಮ್ ರಾಮಾಯ್ಯ, ಅಡ್ಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ರಾಯ್ಲಪಾಡು ಹೊಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
080-25350220
2 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಳತೂರು , ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 54, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು – 560067  
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ರೂಪಾಕಲಾ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿನ್. ಶಶಿಧರ್ ಜೆ ಇ,
#.15, 1 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೇತಮಂಗಲ, ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ – 563116
 
4 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.2576, “ಸನ್ಮಾರ್ಗ “, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ  
5 ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಕೋಲಾರ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಕೆಂಪೇ ಗೌಡ, #13, ಖುತುಬ್ ಶಾಹಿನ್ಶ ನಗರ, ಕೋಲಾರ – 563101  
6 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವೈ. ನಂಜೇಗೌಡ ಮಾಲೂರು ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಯಲ್ಲೇಗೌಡ , ನಂ.97, ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ತೋರಲಾಕಿ ಅಂಚೆ, ಟೇಕಲ್ ಹೊಬಳಿ,
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
 

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕೋಲಾರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ, 926
ವೆಮಗಲ್, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮತಿ. ಯಶೋಧಾ ಕೆ   ಬಿನ್ ಡಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ದುಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು  

                                                                                                                          ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮವತಮ್ಮ ಬಿನ್. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಹೋಳೂರು ಹೊಬಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಿ.ಎಚ್. ​​ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಬಿನ್. ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹುತ್ತೂರು ಅಂಚೆ & ಹೊಬಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ರೂಪಾಶ್ರಿ ಮಂಜು ಬಿನ್. ಮಂಜು ಆರ್, ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ತ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
4 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕೋಂ. ಕೆ.ಎಂ. ಸೊಣ್ಣೇಗೌಡ, ಕಿತ್ತಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ , ತೊಟ್ಲಿ ಅಂಚೆ, ಸುಗಟೂರು ಹೊಬಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
5 ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ, 926 ವೆಮಗಲ್, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
6 ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಎನ್. ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಭೀಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ಪೇಟ್‌ ಹೊಬಳಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  
7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ನರಸಾಪುರ ಹೊಬಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು  

 

                                                                                                                          ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
8 ಶ್ರೀ . ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಎಚ್. ಎನ್. ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ, ಮರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ , ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು  
9 ಶ್ರಿಮತಿ ಬಾಗ್ಯವತಿ ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ .ಎಂ, ಚಿಕೈಗಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು  
10 ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೋಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು  
11 ಶ್ರೀಮತಿ. ಯಶೋಧಾ ಕೆ ಬಿನ್. ಡಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ದುಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು  
12 ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಮ್ಮ ಬಿನ್. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಷೇತ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು  

                                                                                                                          ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
13 ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿರ್ಮಲ ಸಿ ಕೋಂ. ಅಮರೇಶ್ ಬಾಬು, ಭಟ್ರಕುಪ್ಪ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  
14 ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ. ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ.ವಿ., ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  
15 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾಲ ಕೋಂ. ಎಂ. ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ, ಮುಗಲಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  
16 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ವಿ. ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್. ಬಿ.ಪಿ. ವೆಂಕಟಮುನಿಯಪ್ಪ, ಬೆಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  
17 ಶ್ರೀ. ಶಾಹಿದ್ ಶಹಾಜದ್ ಬಿನ್. ಶಹಾಜದ್ ಎಲ್.ಎಸ್, ಕಾಮಸುಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  
18 ಶ್ರೀ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ,ಎಂ ಬಿನ್. ಕೆ.ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಡು, ಬೆನ್ನವಾರ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  
19 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ ಕೋಂ. ದಿನೇಶ್ ಆರ್.ವಿ, ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು  

                                                                                                                          ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
20 ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್. ರವಣಪ್ಪ, ಆವನಿ ಗ್ರಾಮ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು  
21 ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ಎಚ್.ಎನ್.ನಾಗಪ್ಪ, ಹೆಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು  
22 ಶ್ರೀ. ವಿ.ಎಸ್. ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಉತ್ತನೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಉತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು  
23 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್. ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ. ಎ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ರೆಡ್ಡಿ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ,ಬೈರಕೂರು ಹೊಬಳಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು  
24 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಬಟುವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು  
25 ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಮ್ಮ ಕೋಂ. ಜಿ. ಅನಂದರೆಡ್ಡಿ, ಶನಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು  

                                                                                                                          ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
20 ಶ್ರೀ. ಎಂ. ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್. ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ಮೀಸಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
21 ಶ್ರೀಮತಿ. ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ. ಟಿ ಗಣೇಶ್, ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಚಲ್ದಿಗಾನನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕಸಾಬಾ ಹೊಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
22 ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್. ಮ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕೋತ್ತಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮ, ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
23 ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಬಿನ್. ಟಿ ರಾಮಯ್ಯ, ತೊಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಜೆ. ತಿಮ್ಮಸ್ಮಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು  
24 ಶ್ರೀ . ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಗಂಗಾನಾಗರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಅಂಚೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು