ಮುಚ್ಚಿ

ಸದಸ್ಯರು

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ – ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ #180, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳತೂರು ಕಾಲೋನಿ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಅಂಚೆ, – ಬೆಂಗಳೂರು – 560067  

 

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ಕ್ಷೇತ್ರ
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಕಂದಮ್ ರಾಮಾಯ್ಯ, ಅಡ್ಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ರಾಯ್ಲಪಾಡು ಹೊಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
080-25350220
2 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಳತೂರು , ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 54, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು – 560067  
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ರೂಪಾಕಲಾ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿನ್. ಶಶಿಧರ್ ಜೆ ಇ,
#.15, 1 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೇತಮಂಗಲ, ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ – 563116
 
4 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.2576, “ಸನ್ಮಾರ್ಗ “, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ  
5 ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಕೋಲಾರ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಕೆಂಪೇ ಗೌಡ, #13, ಖುತುಬ್ ಶಾಹಿನ್ಶ ನಗರ, ಕೋಲಾರ – 563101  
6 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವೈ. ನಂಜೇಗೌಡ ಮಾಲೂರು ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಯಲ್ಲೇಗೌಡ , ನಂ.97, ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ತೋರಲಾಕಿ ಅಂಚೆ, ಟೇಕಲ್ ಹೊಬಳಿ,
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್
2 ಶ್ರೀ. ಡಾ।। ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
3 ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಎಲ್
4 ಶ್ರೀ. ಇಂಚರ ಗೋವಿಂದರಾಜು
5 ಶ್ರೀ. ಚಿದಾನಂದ್ ಎಂ ಗೌಡ
6 ಶ್ರೀ. ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕೋಲಾರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ   –  

                                                                                                                          ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 

                                                                                                                          ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
8  
9  
10  
11  
12  

                                                                                                                          ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  

                                                                                                                          ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
20  
21  
22  
23  
24  
25  

                                                                                                                          ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
20  
21  
22  
23  
24