ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀನಾ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ

ಇಮೇಲ್ : ackolar07[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್, ಕೋಲಾರ
ದೂರವಾಣಿ : 08152-222057