ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್​. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇಮೇಲ್ : chiefminister[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ