ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು

ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ

ಇಮೇಲ್ : mojini[dot]ddkolar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08152-243568