ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ ಹೆಚ್ , ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]kolar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ
ದೂರವಾಣಿ : 08152-243505