ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೋಲಾರ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೋಲಾರ

ಇಮೇಲ್ : eerdwsd[dot]klr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ದೂರವಾಣಿ : 9448279019