ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ಸರ್ವೇ ನಂ. ಆಯ್ಕೆ ,ರೈತರ ವಿವರ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಖಲಿಸುವುದು