ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು