ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ಬೆಳೆ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುವುದು-ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ, ಪಾಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಾದ ಪ್ರದೇಶ ದಾಖಲಿಸುವುದು