ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ಬೆಳೆ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುವುದು- ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ(ಭಾಗ-೧)