ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ಬೆಳೆ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುವುದು- ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ