ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ಬೆಳೆ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುವುದು-ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ