ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಆಯೋಗ

  •  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾಯಿದೆ) 1995 ರ ಅಧ್ಯಾಯ XII ಸೆಕ್ಷನ್ 60 (1) ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯ ಪರವಾದ ಸಕ್ರಿಯ ವಕಾಲತ್ತು ನೀತಿ 1995 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದೇಶಗಳು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ.

ಭೇಟಿ: https://scd.karnataka.gov.in/

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ,

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೀಪ
ಸ್ಥಳ : ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಛೇರಿ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ | ನಗರ : ಕೋಲಾರ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 563101
ದೂರವಾಣಿ : 08152-228250 | ಇಮೇಲ್ : ddwokolar[at]gmail[dot]com