ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿಗಳು

ನೇಮಕಾತಿಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ – ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿವರ (1:1 ಪಟ್ಟಿ)

27/08/2019 20/09/2019 ನೋಟ (560 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್-ಆಫ್ ಶೇಕಡಾವಾರು

27/08/2019 20/09/2019 ನೋಟ (241 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಅಧಿಸೂಚನೆ

27/08/2019 20/09/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ವಿವರ (1:1 ಪಟ್ಟಿ)

27/08/2019 20/09/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಡಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ (1:10 ಪಟ್ಟಿ)

31/05/2019 31/07/2019 ನೋಟ (195 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಡಕಛೇರಿಯ – ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (1:10 ಪಟ್ಟಿ)

31/05/2019 31/07/2019 ನೋಟ (98 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ – ಪ್ರವರ್ಗ 1 (1:10 ಪಟ್ಟಿ)

31/05/2019 31/07/2019 ನೋಟ (145 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ – ಪ್ರವರ್ಗ 3(ಎ) (1:10 ಪಟ್ಟಿ)

31/05/2019 31/07/2019 ನೋಟ (100 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ – ಪ್ರವರ್ಗ 2(ಬಿ) (1:10 ಪಟ್ಟಿ)

31/05/2019 31/07/2019 ನೋಟ (91 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2018

ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳ – ಪ್ರವರ್ಗ 2(ಎ) (1:10 ಪಟ್ಟಿ)

31/05/2019 31/07/2019 ನೋಟ (330 KB)