ಮುಚ್ಚಿ

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾ ಸ್ವಾಸ್ಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ (KPPP) 1999 ನಿಯಮಗಳು 2000 ರ ಪ್ರಕಾರ E-Procurement ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

08/07/2024 24/07/2024 ನೋಟ (2 MB)