ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

Kotilingeshwara-Temple
ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ