ಆಸಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು

ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮಠ, ಮುಳಬಾಗಿಲು,
ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಮಠ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ