ಮುಚ್ಚಿ

ಫಾರ್ಮ್ 8 ಎ – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ

ಫಾರ್ಮ್ 8 ಎ – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಫಾರ್ಮ್ 8 ಎ – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 01/08/2018 ನೋಟ (77 KB)