ಮುಚ್ಚಿ

ಫಾರ್ಮ್ 7 – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಫಾರ್ಮ್ 7 – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಫಾರ್ಮ್ 7 – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ 01/08/2018 ನೋಟ (77 KB)