ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 15/03/2024 ನೋಟ (1 MB)