ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಜೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಜೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಜೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 29/02/2024 ನೋಟ (1 MB)