ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟಾತ ಪಟ್ಟಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟಾತ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟಾತ ಪಟ್ಟಿ 08/03/2022 ನೋಟ (1 MB)