ಮುಚ್ಚಿ

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ಮೀಸಲಾತಿ

 

 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು
1 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
2 ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
3 ಕೋಲಾರ
4 ಮಾಲೂರು
5 ಮುಳಬಾಗಿಲು
6 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ