ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ, ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ,ಕೋಲಾರ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಜೈ ಭಾರತ್ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳ (ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ) ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಎನ್ ಆರ್ ಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ - 563101

ಶಾಲೆಗಳು

ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಶಾಲೆ

ತಮಕ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ