ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ (CSC)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು
1 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
2 ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
3 ಕೋಲಾರ
4 ಮಾಲೂರು
5 ಮುಳಬಾಗಿಲು
6 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ