ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪೋಲಿಸ್ 100
ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 108
ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1091