ಮುಚ್ಚಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮೇಲ್
1

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

08152 – 240648

  preszpklr@gmail.com
2

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

08152 – 240337
  vpzpklr@gmail.com
3 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
08152 – 240649
08152 – 240173
9480870000
08152 – 240614
ceo_zp_klr@nic.in
ceozpkol@gmail.com
4 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
08152 – 240057
9480870001
  dszpklr@gmail.com
5 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
08152 – 240162
9480870010
  cao.kolar@yahoo.com
6 ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಆರ್ಡಿಎ ಸೆಲ್)
08152 – 240018
9480870002
  pdzpklr@gmail.com
7 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ
08152 – 240591
  cpozpklr@gmail.com
8 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
08152 – 240057
   
9 ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ