ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಪಿಒ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಐಒ) ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಎ)
ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನಿಶಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

RTI – 4(1)B & 4(1)A
ವಿಭಾಗ / ಆಫೀಸ್ ಹೆಸರು 4(1)ಬಿ 4(1)ಎ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. 4(1)B

4(1)ಎ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1 – 718

4(1)ಎ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 719 – 1436

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 4(1)B

4(1)A Page No. 1 – 718