ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಪಿಒ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಐಒ) ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಎ)
ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನಿಶಿ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

RTI – 4(1)B & 4(1)A
ವಿಭಾಗ / ಆಫೀಸ್ ಹೆಸರು 4(1)ಬಿ 4(1)ಎ ವಿಭಾಗ / ಆಫೀಸ್ ಹೆಸರು 4(1)ಬಿ 4(1)ಎ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

4(1)ಬಿ

4(1)ಎ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1 – 718

4(1)ಎ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 719 – 1436