ಮುಚ್ಚಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು (CMC’s) 3
ಪುರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು (TMC’s) 3
ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು (CMC’s) : 3
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಗರ ಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಸರು (CMC) ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ CMC ಪೋರ್ಟಲ್
2 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ CMC ಪೋರ್ಟಲ್
3 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುಳಬಾಗಿಲು CMC ಪೋರ್ಟಲ್
ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (TMC’s) : 3
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಸರು (TMC) ವೆಬ್ಸೈಟ್ / ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ TMC ಪೋರ್ಟಲ್
2 ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರು TMC ಪೋರ್ಟಲ್
3 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ TMC ಪೋರ್ಟಲ್