ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು
1 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
2 ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
3 ಕೋಲಾರ
4 ಮಾಲೂರು
5 ಮುಳಬಾಗಿಲು
6 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ