ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ರಾಜ ., ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರdcoffice[dot]klr[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ08152-243666
ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ ಹೆಚ್ , ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರdeo[dot]kolar[at]gmail[dot]comಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ08152-243505
ಶ್ರೀ . ಯುಕೇಶ್ ಕುಮರ್ ಎಸ್ ., ಭಾ.ಆ.ಸೇಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರceo_zp_klr[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ08152-240649
ಶ್ರೀಮತಿ. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಚ್ ಎಸ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್, ಕೋಲಾರackolar07[at]gmail[dot]comಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ08152-222057
ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರspklr[at]ksp[dot]gov[dot]inಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ08152-243060
ಡಾ. ಕೆ. ಧರಣಿ ದೇವಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆಜಿಎಫ್spkgf[at]ksp[dot]gov[dot]inಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಕೆಜಿಎಫ್08153-274291
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳುಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳುmojini[dot]ddkolar[at]gmail[dot]comಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ08152-243568
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆadtoklr[at]gmail[dot]comಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ08152-243514
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೋಲಾರಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್eerdwsd[dot]klr[at]gmail[dot]comಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೋಲಾರ9448279019
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್eekgfdvn[dot]work[at]gmail[dot]comಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್9448279020