ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಲಾರ ಮೂಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 1987 ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ನಂತರ 1995 ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ, 1993 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯೋಜಿತ ಸರಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿಳಾಸ:

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ,
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ,
ಕೋಲಾರ,
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ – 563101,
ದೂರವಾಣಿ – 08152-241367