ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ

ಸುಸ್ವಾಗತ
(WELCOME)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ 1987ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. (Zilla Panchayath is a body constituted under the Karnataka Panchayat Raj Act,1993).

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: https://zpkolar.karnataka.gov.in

For More Information, Visit Official website of ZP Kolar: https://zpkolar.karnataka.gov.in