ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್(ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆ, 1993 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯೋಜಿತ ಸರಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಂಜೀವಿನಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ – ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ

ಸಂಜೀವಿನಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ – ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ

ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ : – ಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 160 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.; ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು; ಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಮತ್ತು ಡಿ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ (ಎ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಭೆ ನಡೆಸಿ; (ಬಿ) ಈ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (ಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದರ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು; ಮತ್ತು (ಡಿ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ (ಎ) ಅದ್ಯಕ್ಷರು ರಜೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.