ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ

 

ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ  : 2011
ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟು
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ 227621 225211 452832
ಕೋಲಾರ 195129 190281 385410
ಮಾಲೂರು 121083 115837 236920
ಮುಳಬಾಗಿಲು 130488 128447 258935
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 102075 100229 202304
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊತ್ತ 776396 760005 1536401