ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ & ಕೆ ಜಿ ಎಫ್  37 520
2 ಕೋಲಾರ 36 406
3 ಮಾಲೂರು 28 363
4 ಮುಳಬಾಗಿಲು 30 360
5 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 25 443