ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

                                                                                                                      ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ  ಸೀತಿ 
ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ  ಹುತ್ತೂರು  ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ಅರಾಭಿಕೋತ್ತನೂರು ಇತರಸನಹಳ್ಳಿ  ಶಾಪೂರ 
ಅರಹಳ್ಳಿ  ಜನಘಟ್ಟ  ಸೂಲೂರು 
ಬೆಗ್ಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ  ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ  ಸುಗಟೂರು 
ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ  ಕ್ಯಾಲ್‌ನೂರು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ 
ಬೆಳ್ಳೂರು  ಮದನಹಳ್ಳಿ  ತೊಟ್ಲಿ 
ಚನ್ನಸಂದ್ರ  ಮದ್ದೇರಿ ಉರಿಗಿಲಿ 
ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ  ಮಾಜೇಱನಹಳ್ಳಿ  ವಡಗೂರು 
ದೊಡ್ಡಹಸಾಳ  ಮುದವಾಡಿ  ವಕ್ಕಲೇರಿ 
ಹರಟಿ ಮುದುವತ್ತಿ   
ಹೋಳೂರು  ನರಸಾಪುರ   

 

                                                                                                                            ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ  ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ  ನೊಸಗೆರೆ 
ಅರಳೇರಿ  ಹುಲಿಮಂಗಲ ಹೊಸಕೋಟೆ  ನೂಟವೆ 
ಬಾಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ  ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ 
ಬನಹಳ್ಳಿ  ಜಯಮಂಗಲ  ಸಂತೇಹಳ್ಳಿ
ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರು  ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ  ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ 
ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ  ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಟೇಕಲ್
ಡಿ.ಎನ್‌. ದೊಡ್ಡಿ  ಕುಡಿಯನೂರು  ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ 
ದಿನ್ನೆಹಳ್ಳಿ  ಲಕ್ಕೂರು  ತ್ಯಣಸಿ 
ದೊಡ್ಡಶಿವಾರ  ಮಡಿವಾಳ   
ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿ  ಮಾಸ್ತಿ   

 

                                                                                                                        ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಆಲಂಬಡಿ ಜೊತೇನಹಳ್ಳಿ  ದೊಡ್ಡೂರುಕರಪನಹಳ್ಳಿ  ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ 
ಬಲಮಂದೆ  ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ  ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ 
ಬೂದಿಕೋಟೆ  ಹುಲಿಬೆಲೆ ಮಾಗೊಂದಿ 
ಚಿಕ್ಕಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ  ಹುನ್ಕುಂದ  ಮಾವಹಳ್ಳಿ 
ಚಿನ್ನಕೋಟೆ  ಐನೋರಹೊಸಹಳ್ಳಿ  ಸೂಲಿಕುಂಟೆ 
ದೋಣಿಮಡಗು ಕಾಮಸಮುದ್ರ  ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿ  ಕಾರಹಳ್ಳಿ  ಯಳೇಸಂದ್ರ 

 

                                                                                                                              ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಬೇತಮಂಗಲ  ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ  ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ 
ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ  ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ 
ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ  ಮಾರಿಕುಪ್ಪ  ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಹುಲ್ಕೂರು  ಎನ್‌.ಜಿ.ಹುಲ್ಕೂರು ವೆಂಗಸಂದ್ರ 
ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ  ಪಾರಂಡಹಳ್ಲಿ   
ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ  ರಾಮಸಾಗರ   

 

 

                                                                                                                ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಆವನಿ  ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ  ಮುಡಿಯನೂರು 
ಅಗರ  ಗುಮ್ಮಕಲ್ಲು  ಮುಷ್ಟೂರು 
ಅಲಂಗೂರು  ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ  ನಂಗಲಿ 
ಅಂಬಿಕಲ್ಲು  ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ  ಪಿಚ್ಚಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ  ಹೆಬ್ಬಣಿ  ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ 
ಬಲ್ಲ  ಕಪ್ಪಲಮಡಗು  ಸೊನ್ನವಾಡಿ 
ಬೈರಕೂರು  ಕುರುಡಮಲೆ  ತಾಯಲೂರು 
ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ  ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ  ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ 
ಧೂಲಪ್ಪಲ್ಲಿ  ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ  ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು 
ಎಮ್ಮೆನತ್ತ  ಮುದಿಗೆರೆ  ಉತ್ತನೂರು 

 

                                                                                                              ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಡ್ಡಗಲ್  ಕೊಳತ್ತೂರ್  ಪುಲಗೂರುಕೋಟ 
ಅರಿಕುಂಟೆ  ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ  ರಾಯ್ಲಪಾಡು 
ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ  ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ  ರೋಣೂರು 
ಚಲ್ಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ  ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ  ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ 
ದಳಸನೂರು  ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ  ತಾಡಿಗೋಳ್ 
ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ  ಮುದಿಮಡಗು  ಯಲ್ದೂರು 
ಹೊದಲಿ  ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ  ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ 
ಜೆ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ  ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ   
ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ  ನೆಲವಂಕಿ