ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ 1
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 6
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್
1 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ : (6)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು ಪೋರ್ಟಲ್
1 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
2 ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
3 ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
4 ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
5 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
6 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್