ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2023 – ತರಬೇತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು / ಕೈಪಿಡಿ

1 Citizen App Awareness  
2 ETPBS Operation Manual Ver 1.1  
3 EVM & VVPAT PRO & PO Training  
4 FST_SST_VST_VVT  
5 INVESTIGATION APP for FU  
6 Guidelines for polling staff on the conduct of polling  
7 Nodal Officers  
8 Presiding Officer Handbook  
9 PRO AND PO TRAINING MATERIAL  
10 Sector officer  
11 Service Voter ETPBS  
12 Service Voter_Portal_ETPBS  
13 VVPAT