ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು 1
ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು 6
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು : (1)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ
1 ಕೋಲಾರ
ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು : (8)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ ಹೆಸರು ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು
1 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
2 ಕೋಲಾರ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್
3 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ
4 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು
5 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು
6 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ