ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

 

ಪ್ರದೇಶ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 08157 563135
ಮುಳಬಾಗಿಲು 08159 563131
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 08153 563122
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 08153 563114
ಕೋಲಾರ 08152 563101
ಮಾಲೂರು 08151 563130