ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಲಯಗಳು

ಉಪವಿಭಾಗ
ಉಪವಿಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಬ್ಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೋಲಾರ 6 27
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಬ್ಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ  3
2  ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ 3
3 ಕೋಲಾರ 7
4 ಮಾಲೂರು 4
5 ಮುಳಬಾಗಿಲು 5
6 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 5