ಮುಚ್ಚಿ

ಆರ್ಥಿಕತೆ

ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು “ರೇಷ್ಮೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ” ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.