ಮುಚ್ಚಿ

ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು – ಕೋಲಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ – (ನಂ.18 ) – 2021

ದಿನಾಂಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
16/11/2021 NIL
17/11/2021 NIL
18/11/2021 NIL
19/11/2021 NIL
20/11/2021 NIL
23/11/2021

ಎಂ ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಎಂ ಪಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ವಿ ಇ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಡಾ. ಕೆ ಎನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್