ಮುಚ್ಚಿ

ಫಾರ್ಮ್ 8 – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಫಾರ್ಮ್ 8 – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಫಾರ್ಮ್ 8 – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 01/08/2018 ನೋಟ (99 KB)